Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SPOTŘEBITELE


1 Obecná ustanovení

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady osobních údajů Vás informují o tom, jak společnost Mlékárna Kunín a.s. (dále jen „Společnost” nebo též „my“) získává, uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s výrobou mléčných produktů, a dále jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a chráníme je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy Vás, případně Vašich rodinných příslušníků, pokud jste nám poskytli jejich osobní údaje. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a dále o tom, jak a jakými prostředky můžete tato svá práva uplatňovat.


2 Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Mlékárna Kunín a.s., se sídlem č.p. 291, 742 53 Kunín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 390, IČO: 451 92 294.

Kontaktní údaje:
Email: info@mlekarna-kunin.cz
Tel.: +420 556 620 111


3 Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

3.1 Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby pro odpovídající účely:

 1. 3.1.1 Ochrana našich oprávněných zájmů – poskytování informací o složení a užití prodávaných výrobků, případně vyřizování jiných podobných dotazů položených nejčastěji prostřednictvím kontaktní emailové adresy;

 2. 3.1.2 Plnění právních povinností – zajištění bezpečnosti distribuovaných výrobků a určení, výkon nebo obhajoba právních nároků souvisejících s odpovědností za škodu způsobenou vadným výrobkem;

3.2 Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

 1. 3.2.1 údaje, které nám poskytnete při položení dotazu, případně v rámci další komunikace, nejčastěji se jedná o jméno a příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu;

 2. 3.2.2 údaje nezbytné pro plnění zákonných (právních) povinností, především jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, údaje o zdravotním stavu, údaje o majetku;

 3. 3.2.3 Vaše citlivé osobní údaje budeme zpracovávat výlučně ke splnění svých zákonných povinností nebo na základě vašeho výslovného souhlasu, a to pouze v rozsahu dovoleném právními předpisy.

3.3 Doba zpracování

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou příslušným účelům zpracování, konkrétně po následující dobu:

 1. 3.3.1 údaje zpracovávané za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (komunikace) jsou uchovávány po dobu tří měsíců od ukončení komunikace;

 2. 3.3.2 údaje zpracovávané za účelem plnění zákonných (právních) povinností jsou uchovávány po dobu vyžadovanou příslušnými zákony;4 Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

4.1 Příjemci osobních údajů

Některé kategorie osobních údajů, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s využíváním softwarových prostředků či ochranu našich oprávněných zájmů. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

 1. 4.1.1 S dalšími společnostmi ze skupiny Lactalis Group (B.S.A., B.S.A. INTERNATIONAL, Lactalis CZ, s.r.o. a Mlékárna Klatovy a.s.), a to zejména za účelem nezbytné odborné podpory;

 2. 4.1.2 se subjekty spravujícími naše IT systémy a poskytujícími IT služby za účelem využívání softwarových prostředků;

 3. 4.1.3 s externími právními zástupci pro ochranu našich oprávněných zájmů;

 4. 4.1.4 se státními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle právních předpisů.

4.2 Záruky

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné, například při předávání osobních údajů státním orgánům), které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.


5 Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.


6 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud uplatníte jakékoliv vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle článku 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí. Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat podrobné informace, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktní osoby, jejíž kontaktní informace jsou uvedeny v článku 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.1 Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos Vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb je-li právním titulem zpracování váš souhlas), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. fotografií a videozáznamů), pokud jste nám takový souhlas poskytl/a.

6.2 Oprava Vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné. Pokud si přejete uplatnit toto právo, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktní osoby. Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

6.3 Vymazání Vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

6.4 Odvolání souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. fotografií a videozáznamů), můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Pro tento účel kontaktujte prosím kontaktní osobu. V takovém případě vaše osobní údaje vymažeme postupem dle čl. 7.3. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

6.5 Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud to budete požadovat, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný. Pro uplatnění práva na přístup nebo práva na přenositelnost osobních údajů prosím kontaktujte kontaktní osobu.

6.6 Námitky proti zpracování

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Námitky proti zpracování Vašich osobních údajů můžete vznést prostřednictvím kontaktní osoby.

6.7 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat. Žádost o omezení zpracování můžete podat prostřednictvím kontaktní osoby.

6.8 Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu www.uoou.cz.


7 Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na této webové stránce.

Trasy, na kterých jsme umístili cedule